وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: برنامه ریزی ترویجی، روش تحقیق، اصول آموزش بزرگسالان، اصول ترویج کشاورزی، مقاله نویسی علمی و فنی
كارشناسي ارشد: ترویج کشاورزی، مبانی سیاستگذاری توسعه کشاورزی، رسانه های ارتباط جمعی؛ رهیافت های ترویج کشاورزی، توسعه روستایی
دكتري:
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
بهاران ایران گرگان نیمه وقت 1389 1393 


  بازديد : 21501
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان