وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمدرضا
نام خانوادگي: محبوبي
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: ترویج و آموزش کشاورزی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: mahboobi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيترویج و آموزش کشاورزی تهران ایران 1366تا1370 
كارشناسي ارشدترویج و آموزش کشاورزی تربیت مدرس ایران 1371 تا 1374 
دكتريترویج کشاورزی تهران ایران 1376 تا 1382  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تحلیل عوامل موثر بر رفتار پذیرش فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان
English: Analysis factors affecting on soil conservation adoption behaviour in Zarringol catchment

  تخصص اصلی


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 21502
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان