وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
موانع پرورش قارچ خوراکی در استان گلستان محمد رضا محبوبی نرگس حسن آبادی 1391 91 گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر بخشی اطلاعات هواشناسی از دیدگاه کشاورزان استان گلستان محمد رضا محبوبی حبیب اله کشیری محمد محمد قلی پور 1384  گلستان ملی 
اثر بخشی روش های ترویجی مورد استفاده در آموزش کشاورزان استان گلستان محمد رضا محبوبی مصطفی ایزد پناه 1384  گلستان ملی 
تحلیل بهره وری نیروی کار آموزش دیده فنی و حرفه ای در صنایع استان گلستان محمد رضا محبوبی نورمحمد آبیار 1384  گلستان ملی 
مطالعه نظام های بهره برداری کشاورزی استان گلستان و معرفی بهترین نظام جهت فعالیت های ترویجی محمد رضا محبوبی نورمحمد آبیار قربان شفاهی سعید ثنایی 1384  گلستان ملی 
عوامل موثر بر انتخاب نوع تناوب زراعی توسط کشاورزان شهرستان گرگان محمد رضا محبوبی  1386  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشکده های علوم کشاورزی گرگان محمد رضا محبوبی  1385  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده های علوم کشاورزی دانشگاه گرگان محمد رضا محبوبی ابوالقاسم شریف زاده مهنوش شریفی 1385  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی نقاط ضعف و قوت اجرای نظام اتواسیون اداری در استان گلستان محمد رضا محبوبی  1385  گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی میزان موفقیت تعاونی زنان روستایی فدک سرخنکلا، استان گلستان محمد رضا محبوبی سوسن مقصودلو نژاد 1390  گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی عوامل بازدارنده استقرار و فعالیت شرکت های خدمات مشاوره فنی استان گلستان محمد رضا محبوبی  1390  گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی عوامل بازدارنده پرورش ماهیان گرم آبی در استان گلستان محمد رضا محبوبی نرگس حسن آبادی 1391  گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی دستاوردها و سازوکارهای بهبود فعالیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان گلستان محمد رضا محبوبی  1392  گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اخلاق حرفه ای در نگرش و رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک: مطالعه موردی گالیکش استان گلستان محمد رضا محبوبی معصومه سپهرآرا 1392  گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
راهکارهای تقویت مهارت های زندگی در دانش آموزان و دانشجویان استان گلستان محمد رضا محبوبی علی اکبر محمد رضایی 1386  گلستان ملی 


  بازديد : 21505
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان