وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن علمی اخلاق در علوم و فناوری ایران 1389 1393 
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران 1378 1393 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
کارآفرینی و توسعه کشاورزی سردبیر 1392 1393 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1387 1389 
ریاست مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1388 1390 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

نام دورهتاريخ تصويب دوره
کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 1387 
کارشناسی ارشد توسعه روستایی 1389 


راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 21498
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان