وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

   1. آزاده رحیم پور و زهرا عسگری, انگیزاننده های موثر بر مشارکت دانشجویان دختر در آموزش فنی و حرفه ای, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 93, ایران, تهران
   2. حدیثه مزرئی, بررسی میزان آگاهی و شناخت جامعه از آموزش های فنی و حرفه ای, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 93, ایران, تهران
   3. الهه رستمی, نیازسنجی مهارت های فنی و حرفه ای دانشجویان, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 92, ایران, تهران
   4. محمد رضا محبوبی, مکانیزاسیون کشاورزی در ایران : موانع و راهکاره, سمینار استانی مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی استان گلستان, 1383, ایران, علی آباد کتول

      بازديد : 15589
    Copyright © 2014
    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان