وبگاه شخصی محمدرضا محبوبي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. * سوسن مقصودلونژاد 1، محمدرضا محبوبی 2 و احمد عابدی سروستانی 2, بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان, جنگل ایران, پاییز 1396, شماره (3), 345-360
 2. قاسم حسینی 1، محمدرضا محبوبی 2*، احمد عابدي سروستانی 3، مسلم جعفري, نیازهاي آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1396, شماره (2), 311-321
 3. محمد رضا محبوبی و حسین احمدی گرجی, نگرش محیط زیستی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران )مطالعه موردی: دهستان اسفیورد شورآب شهرستان ساری(, فصلنامه انسان و محیط زیست, 1396, شماره (41), 93-105
 4. محمد اسماعیلی اول، محمدرضا محبوبی*، اسماعیل شهبازي و اسماعیل کرمی دهکردي, دیدگاههاي صاحبنظران در مورد طراحی و پیادهسازي خدمات ترویج کشاورزي تحت وب در ایران, علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 1396, شماره (1), 17-31
 5. محمود بهبهانی مطلق، محمدشریف شریفزاده*، غلامحسین عبدالله زاده و محمدرضا محبوبی, واکاوي رفتار کشاورزان در پذیرش فناوري آبیاري تحت فشار در شهرستان دشتستان, علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 1396, شماره (1), 89-103
 6. *لقمان عباسی 1، محمد شریف شریف زاده 2، غلامحسین عبدالله زاده 2 و محمد رضا محبوبی, سازوکار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی هاي کشاورزي: رویکرد ویژه به برندسازي, نشریه کارآفرینی در کشاورزي, 1396, شماره (2), 73-86
 7. محمد رضا محبوبی , بررسی موانع توسعه کسب و کارهاي پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان, 1395, شماره (4), 103-117
 8. محمد رضا محبوبی و افروز امدادی, عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا, روستا و توسعه, 1394, شماره (4), 111-131
 9. محمد اسماعيلي اول محمد رضا محبوبی اسماعیل شهبازی اسماعیل کرمی دهکردی, تحليل ويژگيهاي ساختاري و ظاهري و فعاليتهاي مورد انتظار از يك وبسايت خدماتي- ترويجي كشاورزي در ايران, تعامل انسان و اطلاعات, 1394, شماره (2), 19-30
 10. سيامک نبي زاده 1، محمدرضا محبوبي 2*، غلامحسين عبدالله زاده 3, ارزیابی مدیریت پایدار اراضی كشاورزی استان آذربایجان شرقی )مطالعه موردی شهرستان ملكان(, فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی, 1394, شماره (2), 171-188
 11. محمدرضا محبوبی، ندا نجد عباسی و امید طوسی, عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزي در حوزه آبخیز چهل چاي استان گلستان, پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, 1394, شماره (12), 88-97
 12. *محمدرضا محبوبی 1، سوسن مقصودلونژاد 2 و احمد عابدي سروستانی, بررسی مسایل و مشکلات زراعت چوب اکالیپتوس در استان گلستان, نشریه حفاظت و بهره برداري از منابع طبیعی, 1394, شماره (2), 21-40
 13. محمد رضا محبوبی، مهدي زارع ، فريده شاملو , تحليل عاملي اخلاق حفاظت چوب درودگران, اخلاق در علوم و فناوری, 1393, شماره (2), 1-10
 14. محمد رضا محبوبی و نرگس حسن آبادی, شناسایی عوامل بازدارنده کسب و کار پرورش ماهیان گرم آبی در استان گلستان, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورٍزی ایران, 1393, شماره (2), 305-313
 15. محمد رضا محبوبی و نرگس حسن آبادی, بررسی موانع پرورش ماهیان گرمآبی از دیدگاه آبزي پروران استان گلستان, بهره برداري و پرورش آبزیان, 1393, شماره (2), 121-134
 16. محمد اسماعیلی اول 1، محمدرضا محبوبی 2، اسماعیل شهبازي 3 و اسماعیل کرمی دهکردي, بازاریابی اینترنتی و خدمات کشاورزي تحت وب، گامی براي کارآفرینی در بخش کشاورزي, نشریه کارآفرینی در کشاورزي, 1393, شماره (2), 31-42
 17. محمد رضا محبوبی، سوسن مقصودلو نژاد , عوامل درون سازمانی موثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی، مطالعه موردی: تعاونی فدک در استان گلستان, تعاون و کشاورزی, 1393, شماره (9), 41-60
 18. نجیب اله سالاری، محمد رضا محبوبی، محمدشریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده و محمدرضا محبوبی, امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی های تولید روستایی شهرستان تایباد, تعاون و کشاورزی, 1393, شماره (12), 113-131
 19. محمد رضا محبوبی و معصومه سپهرآرا, اخلاق حرفه ای کشاورزان در حفاظت خاک, اخلاق در علوم و فناوری, 1392, شماره (3), 1-10
 20. محمد رضا محبوبی حسین علی نخعی، احمد رضوانفر و حمید موحد محمدي , شناسایی نیازهاي آموزشی بهره برداران سیستم هاي کلاسیک آبیاري تحت فشار استان گلستان, مجله پژوهش آب در کشاورزي, 1392, شماره (2), 171-180
 21. محمد محمدي الوار 1، *امير سعدالدين 2، حسين باراني 3 و محمدرضا محبوبي, پيش بيني پذيرش مردمي سناريوهاي مديريت پوشش گياهي در حوزه آب خيز چهل چاي- استان گلستان, مجله پژوهشهاي حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (2), 209-220
 22. محمد رضا محبوبی 1* ، سوسن مقصودلو نژاد 2 و محمد اسماعیلی اول, بررسی علت هاي عدم شرکت زنان تعاونگر روستایی در دوره هاي آموزشی, فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي, 1391, شماره (ویژه نامه تابستان), 76-82
 23. محمد رضا محبوبی و نورا رمضانی, سنجش اخلاق زیست محیطی روستاییان در استان گلستان, اخلاق در علوم و فناوری, 1390, شماره (3), 58-68
 24. محمد شریف شریف زاده محمدرضا محبوبی, تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورٍزی ایران, 1390, شماره (4), 681-691
 1. Asghar Farajollahi1, Hamid Reza Asgari2, Majid Ownagh3, Mohammad Reza Mahboubi4 & Abdolrasoul Salman Mahini5, The Effect of Land Use Changes on Desertification Hazard (Case Study: Maraveh Tappeh Region of Golestan Province, Iran), Modern Applied Science, 2017, شماره (1), 168-179
 1. آزاده رحیم پور و زهرا عسگری, انگیزاننده های موثر بر مشارکت دانشجویان دختر در آموزش فنی و حرفه ای, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 93, ایران, تهران
 2. حدیثه مزرئی, بررسی میزان آگاهی و شناخت جامعه از آموزش های فنی و حرفه ای, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 93, ایران, تهران
 3. الهه رستمی, نیازسنجی مهارت های فنی و حرفه ای دانشجویان, مهارت آموزی و اشتغال, اردیبهشت 92, ایران, تهران
 4. محمد رضا محبوبی, مکانیزاسیون کشاورزی در ایران : موانع و راهکاره, سمینار استانی مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی استان گلستان, 1383, ایران, علی آباد کتول

    بازديد : 21500
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان